Suomeksi | In English
Interacta Design Oy
GUIDe-menetelmä
Käyttötapaukset
Palvelut
Koulutus
Julkaisut ja artikkelit
Asiakkaita
Yhteystiedot

GUIDe – Käyttötapaukset

Jotta suunniteltava järjestelmä toimisi hyvin niissä tosielämän tilanteissa, joita käyttäjät kohtaavat päivittäin, nämä käyttötilanteet on ensin saatava selville. Monet käyttöliittymäsuunnittelijat käyttävät näitä tosielämän käyttötilanteita testitapauksina, mutta me perustamme testauksen lisäksi koko käyttöliittymän suunnittelun niille: johdamme käyttöliittymäratkaisut ja järjestelmässä tarvittavan toiminnallisuuden suoraan käyttötilanteista.

Käyttötilanteiden selvittäminen

Selvitämme käyttötilanteita ja käyttäjien työnkulkuja tyypillisesti kenttätutkimuksilla: käyttäjätarkkailuilla ja kontekstuaalisilla haastatteluilla.

Käyttäjätarkkailu digikuvien käsittelystä
Kuva: Käyttäjätarkkailua, jossa
käyttäjä käsittelee digikuviaan.

Emme kuvaa käyttötilanteita esimerkiksi UML-käyttötapauksina (use cases), koska ne eivät riitä hyvän käyttöliittymän suunnittelun syötteeksi. UML-käyttötapaukset kuvaavat tyypillisesti melko matalan tason operaatioita sen sijaan, että ne virittäisivät käyttäjän toimien takana olevia tavoitteita ja tilanneasetelmia. Lisäksi UML-käyttötapauksissa usein kiinnitetään käyttäjän ja järjestelmän välistä interaktiota, vaikka käyttötapausten on tässä vaiheessa tarkoitus toimia vasta syötteenä käyttöliittymäsuunnittelulle, jonka aikana interaktio suunnitellaan. Toisin kuin tyypillisissä UML-käyttötapauskuvauksissa, pidämme käyttötilanteisiin pohjautuvat käyttötapauksemme irti suunniteltavasta järjestelmästä, jotta voimme oikoa työnkulkuja ja suunnitella erilaisia järjestelmän rajauksia ja interaktiotapoja käyttötapausten alapuolelle.

Käyttötilanteista tavoitepohjaisia käyttötapauksia

Jotta kymmenien tai satojen hieman toisistaan eroavien käyttötilanteiden joukko saataisiin kiteytettyä suunnittelua varten, jäsennämme tilanteet tavoitepohjaisiksi käyttötapauksiksi (goal-based use cases). Kymmenien erilaisten käyttötilanteiden joukko vaikuttaa eri sovelluksissa palautuvan noin 3-6 erilaiseen käyttötapauskategoriaan, jos tapaukset osataan jäsentää käyttäjän päätöksenteon kannalta oikein.

Käyttötapausten kategorisointi on tällä hetkellä eräs keskeisistä tutkimuskohteistamme. Olemme määrittelemässä käyttäjän päätöksentekoon pohjautuvia suunnittelumalleja (design patterns), joiden perusteella hyvinkin erilaiset käyttötilanteet voidaan jäsentää valmiiden kategorialuokkien pohjalta. Kategorialuokkien ytimenä on käyttötilanteessa tarvittavan päätöksentekodatan organisointi, joka vaikuttaa toistuvan erilaisten sovellusten välillä tietynlaisilla lainalaisuuksilla.

Kategorialuokista on tähän mennessä koottu muutaman esimerkkisovelluksen avulla seminaariesitys [pdf 1.5 MB]. Esitysmateriaalissa näytetään, kuinka esimerkiksi elokuvalippujärjestelmän, parturin ajanvarausjärjestelmän, yksinkertaisen henkilöhaun sekä hotelli- ja salivarausjärjestelmien käyttötapaukset jakautuvat eri kategorialuokkiin.

Käyttäjän päätöksentekoon perustuvien kategorialuokkien etuna on se, että valtava määrä erilaisia käyttötilanteita saadaan jäsennettyä ja ryhmiteltyä pieneen määrään kategorioita (noin 2-6 kategoriaa per järjestelmä), jotka käyttöliittymädesignissa kattavat koko järjestelmän kriittiset päätöksentekokohdat. Jo ennen määrittelyvaiheen aloittamista on nopeaa paikantaa uuden järjestelmän suunnittelussa relevantit käyttötapausehdokkaat vain käymällä läpi valmiit kategorialuokat. Lisäksi kategorialuokat antavat design-ratkaisuja käyttöliittymän vaikeimpiin kohtiin eli kriittisen päätöksentekodatan organisointiin.